ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hurry along*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurry along, -hurry along-

*hurry along* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry along (phrv.) รีบไป Syn. hurry forward, hurry on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Off you go. Hurry along to your beloved prince.ไปเถอะ รีบๆ ไปหาเจ้าที่รักของเจ้า
Get some fires going. Come on, hurry along now.แอลฟริด คุณมีนาฬิกาคืน
Hurry along, Jane! We'll be late!เร็วเข้าเจน พวกเราจะไปสายแล้วนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hurry along*
Back to top