ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hurl away on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hurl away on, -hurl away on-

*hurl away on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurl away on (phrv.) เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: สูญเปล่า Syn. chuck away on, fling away on, throw away on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hurl away on*
Back to top