ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hook on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hook on, -hook on-

*hook on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hook on (phrv.) ทำให้ยึดหรือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ Syn. hook on
hook onto (phrv.) ทำให้ยึดหรือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ Syn. hook on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't take the fish off of the hook once he catches it, so he just collects it.ไปเลย! อึดอีกนิด! เตะขา!
You said you owe me one, then you shook on it ... softest hands, do you moisturize?คุณบอกว่าคุณติดหนี้ผม และคุณจับมือแล้ว มือนุ่มมาก ทาครีมเหรอ แต่หนี้ที่ติดน่ะ
Now, wanna throw the hook on the same side.ตอนนี้อยากจะโยนเบ็ดอยู่ข้าง เดียว
I created the bass hook on that bloody intro.ผมเป็นคนแต่งเบสท่อนต้นเพลงนะ

*hook on* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手鉤[てかぎ, tekagi] (n) short gaff; hand gaff; hook on a wooden handle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hook on*
Back to top