ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*homy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น homy, -homy-

*homy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homy (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
English-Thai: HOPE Dictionary
onychomycosisเชื้อราที่เล็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
onychomycosisโรคเชื้อราที่เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

*homy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyi) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice FR:
ชื่นชมยินดี[adj.] (cheūnchomyi) EN: pleased FR: ravi
ถมยา[n.] (thomyā) EN: niello FR:
ถมยา[v.] (thomyā) EN: do niello work FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *homy*
Back to top