ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hold in contempt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold in contempt, -hold in contempt-