ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hold firm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold firm, -hold firm-

*hold firm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold firm (phrv.) ยึดมั่น Syn. stand fast, stand firm, stand pat, stick fast
hold firmly (vt.) กอดรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we hold firm, it won't be the last.ถ้าเรามั่นคง มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
I was offered clemency by the enemy, but I did not accept it, because I hold firm and you do not!ศัตรูเสนออภัยโทษให้ฉัน แต่ฉันไม่ยอมรับ เพระาฉันหนักแน่น แต่แกไม่ใช่

*hold firm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ抱える[ひっかかえる, hikkakaeru] (v1,vt) (See 引っ) to hold tightly; to hold firmly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hold firm*
Back to top