ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hold aloof*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold aloof, -hold aloof-

*hold aloof* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold aloof (phrv.) แยกตัว See also: ไม่อยู่ใกล้คนอื่น, ไม่เข้าร่วมกับคนอื่น, อยู่ห่างๆ Syn. hang back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hold aloof*
Back to top