ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hem round*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hem round, -hem round-

*hem round* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hem round (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. hem around, em about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So some of the founders on the confederacy side back then wanted them rounded up and burned alive.สเตฟานและเดม่อน มีใครบางคนที่พวกเขารัก อย่างมาก ภายในโบสถ์แห่งนั้น
"wear them round your neck?"แล้วเอาของมาคล้องคอไว้ล่ะ?
So talk them round!เรากำลังจะไปอยู่บ้านใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hem round*
Back to top