ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hedge around with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hedge around with, -hedge around with-

*hedge around with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hedge around with (phrv.) ล้อมรอบด้วย See also: ล้อมด้วย, จำกัดด้วย Syn. hedge about with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hedge around with*
Back to top