ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*heap on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heap on, -heap on-

*heap on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heap on (phrv.) กองไว้ที่ See also: กองไว้บน, สุมไว้บน Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap on (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clothes are cheap on the base.เสื้อผ้ามันถูก ที่ฐานทัพ
You're about to be in a big heap on that, sir.คุณกำลังจะอยู่ในกองใหญ่นั่น ครับ
The cheap ones that float off in the tub and clog the drain.คุณซื้อยี่ห้อถูกสุดที่หลุด ในอ่างน้ำ ไปอุดท่อระบาย
If you buy 'em used, there's lots of cheap onesถ้าเป็นของมือสองถูกจะตายไป
She just bought a cheap one.เธอแค่ไปหาซื้อของถูกมาอันนึงเองค่ะ
Short, torn tobacco leaves. It's a cheap one.แท่งสั้น ใบยาแบบฉีก ของราคาถูก
I don't know what you want to spend, but a gas mask ain't something you want to go cheap on.ผมไม่รู้ว่าคุณอยากจ่ายเท่าไหร่ แต่หน้ากากกันก๊าซพิษ ไม่ใช่สิ่งที่ควรซื้อถูก ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *heap on*
Back to top