ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*healthfulness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น healthfulness, -healthfulness-

*healthfulness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthfulness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *healthfulness*
Back to top