ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*headstrongness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น headstrongness, -headstrongness-

*headstrongness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headstrongness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, willfulness Ops. obedience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *headstrongness*
Back to top