ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*head up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น head up, -head up-

*head up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
head up (phrv.) ออกรวง (ต้นไม้) See also: งอก, ขึ้น Syn. head out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวปักหัวปำ (adv.) unable to turn one´s head up Syn. โงหัวไม่ขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll just keep my shoulders down, my head up... my frame locked, stay on my toes...ฉันต้องทำไหล่ให้ต่ำ เชิดหน้าขึ้น... ตั้งกรอบไว้ ยืนบนหัวนิ้วเท้า...
No. Don't look at my feet, keep my head up, my eyes open... tension in my arms, my frame locked, seat pulled up...ไม่ ต้องไม่มองต่ำ เชิดหน้าเอาไว้ ลืมตาขึ้น...
Hadley busted his head up pretty good. The doc had already gone home for the night.แฮดเลย์ถูกจับหัวของเขาขึ้นที่ดีงาม หมอได้ไปแล้วที่บ้านในคืนนี้
He happened to head up a project for the Ministry of Foreign Affairs.เขาเป็นคนเสนอโปรเจคท์นี้มายังกระทรวงฯ
You know what, Nick? Your wife really messed your head up bad, man.เมียแกทำให้แกเพ้อเจ้อไปใหญ่
I'll work it out. Keep your head up, all right?ฉันจะทำงาน/เดินตรงไปได้แล้ว โอเคมั้ย?
You gotta forgive my brother. He's got his head up in the clouds. He's one of these sad old dreamers who...ขอโทษแทนน้องผมด้วย เขาฝันเฟื่อง
You know... the tweedy twerp with his nose in his book and his head up his a...ประเดี๋ยวนะ จะให้ต้นหนตายเลยเหรอ
Wrapping his head up in the middle of the night. He must be crazy.เอาผ้าโพกหัวตอนกลางคืน ไอ้นี่ท่าจะบ้า
Keep your head up and run through me.เงยหน้าและวิ่งผ่านฉันให้ได้
Do it again! Now, dip your shoulder, keep your head up and run through me!ลดไหล่ลงเงยหน้าขึ้นและวิ่งผ่านฉัน
Now, keep your head up. Accelerate.เงยหน้าขึ้น เร็วกว่านี้

*head up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドアップ[, heddoappu] (n) head up

*head up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหงนคอ[v. exp.] (ngaēn khø) EN: crane ; raise one's head up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *head up*
Back to top