ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gum up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gum up, -gum up-

*gum up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gum up (phrv.) ทำให้เหนียว
gum up (phrv.) มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้เสียไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Won't it gum up your machine?มันจะไม่มีปัญหากับเครื่องคุณเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gum up*
Back to top