ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grouped*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grouped, -grouped-

*grouped* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grouped (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. classed, sorted

*grouped* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
攀禽類[はんきんるい, hankinrui] (n) climbers (birds formerly grouped in order Scansores)

*grouped* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อมูลแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (khømūn baen) EN: grouped data FR:
ข้อมูลที่ได้แจกแจงความถี่แล้ว[n. exp.] (khømūn thī ) EN: grouped data FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grouped*
Back to top