ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grab at*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grab at, -grab at-

*grab at* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grab at (phrv.) พยายามคว้า See also: ยึด, จับ, ฉวย Syn. grab for, grab onto
grab at a straw (idm.) ตะเกียกตะกาย See also: พยายามยึดหรือฉวย (เพื่อให้ปลอดภัย) Syn. catch at, clutch at
make a grab at (idm.) พยายามยึด See also: ฉวย, คว้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't grab at straws.อย่าเที่ยวคิดอะไรซี้ซั้วสิ
You grab at it like a gun and you confuse people. Goddamn it, I feel like a moron.แกทำให้คนสับสน ให้ตาย ฟ้าสั่งให้กูโง่

*grab at* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人目を引く[ひとめをひく, hitomewohiku] (exp,v5k) to grab attention; to attract notice; to be eye-catching
掴み掛かる[つかみかかる, tsukamikakaru] (v5r) to grab at

*grab at* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grab at*
Back to top