ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*glory in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glory in, -glory in-

*glory in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glory in (phrv.) ดีใจใน See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ Syn. delight in, rejoice at, rejoice in, rejoice over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe there is some glory in saving a president, but just anybody?ช่วยชีวิตประธานาธิบดีอาจมีศักดิ์ศรี แต่ถ้าคนเดินดิน?
There will be no glory in your sacrifice.ทุกจารึกแห่งกรีก จะถูกเผาผลาญ ผู้ลิขิตพงศาวดาร และผู้คัดลอกทุกคน
Who has sitting and basking in glory in subliminal mercy ...ใครได้นั่งจะมีความสุข ในพระสิริ ในความเมตตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *glory in*
Back to top