ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gloomily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gloomily, -gloomily-

*gloomily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gloomily (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily, sadly, despondently
gloomily (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily
gloomily (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, darkly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับเฉา (adv.) gloomily See also: sadly Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน

*gloomily* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)

*gloomily* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
finster {adv}gloomily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gloomily*
Back to top