ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*get abreast of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น get abreast of, -get abreast of-

*get abreast of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
get abreast of (phrv.) วิ่งมาทัน (คนที่นำหน้า) Syn. keep abreast of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *get abreast of*
Back to top