ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gawkily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gawkily, -gawkily-

*gawkily* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทิ่ง (adv.) gawkily See also: awkwardly, clumsily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gawkily*
Back to top