ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gastric ulcer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gastric ulcer, -gastric ulcer-

*gastric ulcer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gastric ulcer (n.) แผลในกระเพาะอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
gastric ulcern. แผลผนังกระเพาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gastric ulcerแผลเปื่อยกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastric Ulcerแผลที่กระเพาะอาหาร, [การแพทย์]

*gastric ulcer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผลในกระเพาะอาหาร[n. exp.] (phlaē nai k) EN: stomach ulcer ; gastric ulcer FR: ulcère à l'estomac [m] ; ulcère gastrique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gastric ulcer*
Back to top