ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*garters*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น garters, -garters-

*garters* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garters (n.) หนังรัดถุงเท้ายาว See also: สายดึงถุงเท้า

*garters* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
靴下止め(iK);靴下留め;靴下留[くつしたどめ, kutsushitadome] (n) garters; suspenders

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *garters*
Back to top