ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*front line*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น front line, -front line-

*front line* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
front line (n.) แนวหน้า (ทางทหาร) See also: แนวรบด้านหน้า
front line (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับแนวหน้าของสนามรบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัพหน้า (n.) the front line Syn. ผู้นำ, ผู้สั่งการ Ops. ทัพหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to push right through our front lines into the Japs' backyard and rescue 500 American prisoners of war.เราจะทำการรุกขยายแนวหน้าของเรา เข้าไปยังพื่นที่ของพวกยุ่น.. และทำการช่วยเหลือเชลยศึก.. ชาวอเมริกัน 500 คน
He's right on the front line. He knows what these guys can do.เขาอยู่ใก้ชิดเหตุการณ์ รู้ดีว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรได้
We'll go live to the front lines in a moment.เราจะไปที่แถวหน้า สดๆในตอนนี้
You see, Scotland is the front line in the war these days.สก็อตแลนด์เป็นแนวหน้า ในสงครามตอนนี้
Now, make no mistake we are on the front line here.ต่อไปนี้ ต้องไม่มีการผิดพลาด ...เราอยู่เป็นแถวหน้าที่นี่
Our forces over there in Europe on the front lines they're doing a great job.กองกำลังของเราเป็นแนวหน้าอยู่ยุโรปโน่น.. พวกเขากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่
We should be out on the front lines, blasting droids.เราควรจะได้ไปอัดกับ พวกดรอยด์ในแนวหน้านะ
That way, we stay off the front lines while moving some serious glass.วิธีนั้น เราขึ้นมาอยู่แถวหน้า กระจายยาอย่างจริงจัง
Their front lines are heavily fortified.แนวหน้าของพวกมันแข็งแกร่งมาก
We are on the front line of a war here, old boy.เราอยู่ที่หน้าด่าของสงคราม แอนดรูว์
Committing more troops to the front lines will not allow diplomacy to resume diplomacy failed the Republic long ago.การเพิ่มทหารเข้าไปในแนวหน้า จะไม่ทำให้การทูตกลับคืนได้ การทูตจบลง ในสาธารณรัฐเมื่อนานมาแล้วหละ
I'm also on the front line of the fight against global warming.ผมยังได้อยู่แถวหน้า กับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน

*front line* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 前线 / 前線] front line; military front; workface; cutting edge
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, 前锋 / 前鋒] vanguard; front line; tackle (football move)

*front line* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先手[せんて, sente] (n) front lines; vanguard
前線[ぜんせん, zensen] (n) front line; (weather) front; (P)
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers
督戦隊[とくせんたい, tokusentai] (n) command group (behind the front lines)

*front line* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard FR: ligne de front [f]
ระดับแนวหน้า[n. exp.] (radap naēon) EN: leading level ; front line ; vanguard FR: avant-garde [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *front line*
Back to top