ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flushed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flushed, -flushed-

*flushed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flushed (adj.) ซึ่งมีสีแดง Syn. rose

*flushed* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 春风得意 / 春風得意] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 酡] flushed (from drinking)
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, 面红耳赤 / 面紅耳赤] flushed with anger (or excitement)

*flushed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced
真っ赤(P);真赤(io)[まっか, makka] (adj-na,n) (1) bright red; deep red; flushed (of face); (adj-na) (2) downright (e.g. lie); complete; utter; (P)
赧顔[たんがん, tangan] (n) blushing (with shyness); flushed face

*flushed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
หน้าแดง[adj.] (nādaēng) EN: flushed ; red faced FR: rouge ; écarlate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flushed*
Back to top