ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flow in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flow in, -flow in-

*flow in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flow in (phrv.) (ของเหลว) ไหลเข้ามา
flow in (phrv.) เทเข้ามา (เงิน) See also: ไหลมาเทมา
flow into (phrv.) ไหลผ่าน See also: ไหลไปยัง Syn. drain into, empty into
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน [TU Subject Heading]
Melt Flow Indexดัชนีการหลอมไหล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดตกใน, เลือดออกข้างใน, เลือดไหลข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
หลั่งไหล (v.) flow in See also: gush in
เลือดตกใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดออกข้างใน, เลือดไหลข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
เลือดออกข้างใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดตกใน, เลือดไหลข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
เลือดไหลข้างใน (v.) flow inside See also: bleed internally, have internal bleeding, have an internal hemorrhage Syn. เลือดตกใน, เลือดออกข้างใน Ops. ออกมาข้างนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clouds flow in sadness,The clouds flow in sadness,
And it'll rain money from LD Newsome, and whisky'll flow in the stream, Jack, that's real smart.แล้วเงินจากพ่อตาของนายก็จะไหลมาเทมา มีเหล้าไหลให้กินไม่ขาด แจ็ค.. มันช่างเจ๋งจริง
We're using iodine dye to track blood flow in your neck and arm.เรากำลังใช้ไอโอดีน ทำให้เลือดไหลสะดวก ในคอและแขนของเขา
They say it increases the blood flow in the brain.เค้าบอกว่ามันจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น
I'm breaking the rules Flow in the flow I got the whole world nodding, yes Like some bobbleheadsฉันกำลังแหกกฏ โลกของฉันเหมือนหลุดไป ใช่ มันเหมือนหัวของฉันเด้งไปเด้งมา
If we perceived the Universe as Einstein pictured it, life would not have to flow in a smooth, linear progression.ถ้าเรามองว่าจักรวาลเป็น ไอสไตน์ ภาพมัน ชีวิตจะได้มีการไหลที่ราบรื่นก้าวหน้า เชิงเส้น
Feel the flow inside you.สัมผัสถึงกระแสภายในตัวเธอ
I ain't had my flow in two months.รอบเดือนหนูขาดไป 2 เดือนแล้ว
FIONA: Do it and feel my power flow into you!ฆ่าฉันแล้วรู้สึก ถึงพลังของฉันที่ไหลหลั่งไปสู่เธอสิ!
Deliver Sara's killer or blood will flow in your streets.มอบตัวคนที่ฆ่าซาร่า หรือจะให้ถนนนั้นนองไปด้วยเลือด
There's a great deal of situational ebb and flow in my line of work.นั่นมีผลต่อสถานการณ์และงานของผม

*flow in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 潀] gather; flow into (water); sound of waters flowing together
流入[liú rù, ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ, 流入] flow into

*flow in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] (n) {comp} underflow indication
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication
フローインフル[, furo-infuru] (n) flow inflation
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] (n) {comp} underflow indication
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P)
差し込む;差込む[さしこむ, sashikomu] (v5m) (1) to insert; to put in; to thrust in; to plug in; (2) to shine in; to flow in; (3) to jam a batter (with an inside pitch) (baseball)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
流れ込む[ながれこむ, nagarekomu] (v5m,vi) to flow into; to pour into; to stream into; (P)
溢れ表示;あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] (n) {comp} overflow indication
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication

*flow in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไหลลง[v. exp.] (lai long) EN: flow into FR: se jeter dans ; se déverser ; affluer
หลั่งไหล[v.] (langlai) EN: pour (in/forth) ; flow in FR:
ตกใน[v.] (toknai) EN: flow inside ; bleed internally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flow in*
Back to top