ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fling out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fling out, -fling out-

*fling out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling out (phrv.) โยนออกไปจนกระจัดกระจาย See also: เหวี่ยงกระจาย
fling out (phrv.) ทำให้ออกจากบ้านไป See also: รีบออกจากบ้าน Syn. throw out
fling out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
fling out (phrv.) พูดไม่ระวัง Syn. put in
fling out (phrv.) เสนอ (ข้อคิดเห็น, ข้อแนะนำ) Syn. throw out
fling out (phrv.) เตะอย่างแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I is warning' you not to ever go whiffling out of this cave without I is with you or you is comin' to an ucky mucky end.ฉันขอเตือนเธอ อย่าหนีออกไปนอกถ้ำนี้ ถ้าไม่มีฉันไปด้วย ไม่งั้นเธอจะกลายเป็นเศษเนื้อติดฟัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fling out*
Back to top