ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flare up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flare up, -flare up-

*flare up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flare up (phrv.) ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up (phrv.) รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น Syn. fire up, flame out, flame up, flare out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป
As long as the cancer doesn't flare up again.นานเท่าที่มะเร็งจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง
Just flare up that hair a little bit more,ทำผมเขาให้แผ่ออกไปอีกหน่อย
Piper's condition to flare up, and then she, uh, revived Landon.ความสามารถของไพเพอร์ ตื่นขึ้นมา แล้วเธอก็ เอ่อ ชุบชีวิต แลนดอน
Does this mean that my temper is about to flare up then?นี้มันหมายความว่าผมกำลังระเบิดความโมโหออกมาใช่ไหมครับ
In 1933, he and a colleague discovered that some stars flare up to become as bright as their entire galaxy for a few weeks, before fading out again.ในปี ค.ศ. 1933 เขาและ เพื่อนร่วมงานที่ค้นพบ ว่าดาวบางลุกเป็นไฟขึ้น ที่จะกลายเป็นสดใส เป็นกาแล็คซี่ของพวกเขาทั้ง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Your nostrils will flare up.รูจมูกก็จะใหญ่เท่านี้
You make my arthritis flare up.คุณทำอาการข้ออักเสบผมกำเริบ

*flare up* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P)
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at

*flare up* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
ระเบิดอารมณ์[v. exp.] (raboēt ārom) EN: explode ; flare up (at s.o.) FR: avoir une prise de bec
เต้นผาง[v. exp.] (ten phāng) EN: flare up ; be furious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flare up*
Back to top