ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flap about*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flap about, -flap about-

*flap about* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flap about (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flap about*
Back to top