ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*flake off*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น flake off, -flake off-

*flake off* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flake off (phrv.) แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

*flake off* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *flake off*
Back to top