ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fearfully*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fearfully, -fearfully-

*fearfully* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, awfully
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
fearfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, frightfully, badly, fatally

*fearfully* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fearfully*
Back to top