ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*family practice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น family practice, -family practice-