ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fall foul of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fall foul of, -fall foul of-

*fall foul of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall foul of (phrv.) ชนเรือลำอื่น Syn. fall afoul of
fall foul of (phrv.) มีปัญหากับ Syn. run foul of

*fall foul of* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fall foul of*
Back to top