ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fall afoul of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fall afoul of, -fall afoul of-

*fall afoul of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall afoul of (phrv.) ชนเรือลำอื่น Syn. fall foul of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fall afoul of*
Back to top