ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*extracting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extracting, -extracting-

*extracting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extracting (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. crowning, filling
extracting the urine (sl.) ฉี่ See also: ถ่ายปัสสาวะ

*extracting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, 醡] press for extracting wine

*extracting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic)
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting

*extracting* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *extracting*
Back to top