ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*edinburgh*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น edinburgh, -edinburgh-

*edinburgh* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Edinburgh (n.) เมืองเอดินเบิร์ก (เมืองหลวงของสกอตแลนด์)

*edinburgh* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディンバラ[, edeinbara] (n) Edinburgh; (P)

*edinburgh* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอดินบะระ[n. prop.] (Ēdinbara) EN: Edinburgh FR: Édimbourg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *edinburgh*
Back to top