ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drain away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drain away, -drain away-

*drain away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drain away (phrv.) ไหลออกไป See also: ระบายออกไป Syn. drain off
drain away (phrv.) หลั่งไหลไป
drain away (phrv.) ทำให้หมดแรง See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
drain away (phrv.) ถูกใช้ไปจนหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until you stand by, hopelessly watching everything that you own drain away in front of your greedy little eyes.จนกว่าคุณยืนโดยหวังด ทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของท่อระบายน้ำออกไป ในด้านหน้าของตาของคุณโลภน้อย.

*drain away* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s,vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drain away*
Back to top