ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*die away*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น die away, -die away-

*die away* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
die away (phrv.) หายไป (เสียง, ลม, เเสงฯลฯ) Syn. fade away, fade out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *die away*
Back to top