ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*designative*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น designative, -designative-

*designative* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designative (adj.) ซึ่งบ่งบอก See also: ซึ่งบ่งชี้, ซึ่งแสดงออก Syn. demonstrative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *designative*
Back to top