ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*descant upon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น descant upon, -descant upon-

*descant upon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descant upon (phrv.) ร้องเสียงสูงขึ้น Syn. descant on
descant upon (phrv.) พูดยืดยาวเกี่ยวกับ See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *descant upon*
Back to top