ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*deal with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น deal with, -deal with-

*deal with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deal with (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal at, do with, trade at, trade with
make a deal with (idm.) ทำข้อตกลงกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าด้วย (v.) deal with See also: be concerned with, be about, be related to, speak about Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด
First I shall deal with his people.เป็นครั้งแรกที่ผมจะสั่งฆ่าคน
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ
I can make a deal with him and still keep my hotel!I can make a deal with him and still keep my hotel!
You won't have a summer unless you deal with this problem!คุณจะไม่มีหน้าร้อน ถ้าไม่จัดการปัญหานี่!
There are two ways to deal with this problem!เรามืทางเเก้ปัญหานี่สองทาง!
And then we'll deal with the Mahatma.แล้วค่อยจัดการมหาตมะ
Now that you've landed in my hands, let's see how I'll deal with you.ในที่สุดเจ้าก็ตกมาอยู่ในกำมือข้า ดูซิ ข้าจะทำยังไงกับเจ้าดี.
Y...you look very confident but...you must deal with vampires.คุณ.. คุณดู หน่วยก้านดีก็จริงอยู่ แต่ในเมื่อต้อง เผชิญหน้ากับแวมไพร์
Everything will be fine if we can make a deal with the Count.ทุกอย่างต้องเรียบร้อย หลังเราเจรจากับเคานท์
Well, let's see how you deal with this little slice.งั้น ลองดูสิว่า เธอจะจัดการกล้วยลูกนี้อย่างไรดี
I'm not the one that can't deal with reality.ฉันอยู่กับความจริงได้เสมอน่ะ.

*deal with* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
从事[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, 从事 / 從事] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with

*deal with* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
どうしたもの;どうしたもん[, doushitamono ; doushitamon] (exp) (col) what's up with; what's the deal with; what's to be done with
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
取り計らう;取計らう[とりはからう, torihakarau] (v5u,vt) to manage; to settle; to dispose of; to deal with; to arrange
対処法[たいしょほう, taishohou] (n) coping method; approach; how to deal with (problem, etc.)
局に当たる[きょくにあたる, kyokuniataru] (exp,v5r) to deal with a situation; to take charge of an affair
扱う[あつかう, atsukau] (v5u,vt) to handle; to deal with; to treat; (P)
持ちも提げもならない[もちもさげもならない, mochimosagemonaranai] (exp,adj-i) (obsc) no way at all to deal with
持ちも提げもならぬ[もちもさげもならぬ, mochimosagemonaranu] (exp) (obsc) having no way to deal with something
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)
臨む[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P)
苦手意識[にがていしき, nigateishiki] (n) awareness that somebody (something) is (will be) hard to deal with; awareness that one is not good at something
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
話がわかる;話が分かる[はなしがわかる, hanashigawakaru] (exp,v5r) (See 話の分かる) down to earth; reasonable; able to deal with
骨っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with

*deal with* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān kap ) EN: deal with problems FR: gérer les problèmes
จัดการปัญหา ; จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān panh) EN: deal with a problem ; deal with ; address a problem FR: gérer un problème
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
เข้าคอ[v.] (khaokhø) EN: get along ; deal with FR:
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:
หมดทางสู้[v. exp.] (mot thāng s) EN: can't deal with FR:
พะอืดพะอม[adj.] (pha-eūt-pha) EN: in a difficult situation ; in a dilemma ; hard to deal with FR:
รับมือ[v.] (rapmeū) EN: cope with ; deal with ; handle ; withstand ; compete with FR: faire face ; affronter ; lutter contre
รับมือกับลูกค้า[v. exp.] (rapmeū kap ) EN: deal with customers FR:
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
ติดต่อ[v.] (tittø) EN: contact ; associate (with) ; communicate (with) ; get in touch (with) ; keep in touch with ; connect ; reach ; deal with ; make a deal FR: contacter ; entrer en contact (avec) ; prendre contact (avec) ; être en contact (avec) ; être en rapport (avec) ; se mettre en rapport (avec) ; atteindre ; relier ; connecter ; adjoindre
ว่าด้วย[v.] (wādūay) EN: deal with ; talk about FR: concerner ; toucher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *deal with*
Back to top