ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cut ahead of*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cut ahead of, -cut ahead of-

*cut ahead of* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut ahead of (phrv.) ตัดหน้า (การขับรถ) Syn. cut in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cut ahead of*
Back to top