ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cowardliness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cowardliness, -cowardliness-

*cowardliness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowardliness (n.) ความขี้ขลาด
cowardliness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cowardliness*
Back to top