ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cover against*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cover against, -cover against-

*cover against* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover against (phrv.) ปกป้องจาก Syn. insure against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cover against*
Back to top