ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*conspicuously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conspicuously, -conspicuously-

*conspicuously* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
めきめき[, mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially

*conspicuously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously FR: sous les yeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *conspicuously*
Back to top