ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clew up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clew up, -clew up-

*clew up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clew up (phrv.) ยกใบเรือขึ้น Syn. clue up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clew up*
Back to top