ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cleargyman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cleargyman, -cleargyman-

*cleargyman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleargyman (n.) นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) Syn. churchman
cleargyman (n.) พระในศาสนาคริสต์ See also: บาทหลวง, หลวงพ่อ Syn. chaplain, pastor Ops. layperson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cleargyman*
Back to top