ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chemical product*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chemical product, -chemical product-

*chemical product* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chemical product (n.) เคมีภัณฑ์

*chemical product* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颗粒[kē lì, ㄎㄜ ㄌㄧˋ, 颗粒 / 顆粒] kernel; granule; granulated (sugar, chemical product)

*chemical product* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
石油製品[せきゆせいひん, sekiyuseihin] (n) petroleum products; petrochemical products

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chemical product*
Back to top