ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*canal boat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น canal boat, -canal boat-

*canal boat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canal boat (n.) เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง Syn. barge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *canal boat*
Back to top