ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bring in on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bring in on, -bring in on-

*bring in on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring in on (phrv.) ร่วมปรึกษาหารือกับ See also: ประชุมตกลงกับ Syn. get in on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't even bring in one decent clothes.ไม่เคยได้ใส่ชุดที่ดูดีหรอก
I recommend we keep the number of people we bring in on this to a minimum.ผมแนะนำว่าให้มีคนรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bring in on*
Back to top