ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bill of fare*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bill of fare, -bill of fare-

*bill of fare* ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
bill of faren. รายการสินค้า,โปรแกรม,บัญชีรายการอาหาร

*bill of fare* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)

*bill of fare* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายการอาหาร[n. exp.] (rāikān āhān) EN: menu ; bill of fare ; list of food FR: menu [m] ; carte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bill of fare*
Back to top